POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Dorota Żwirko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Żwirko, ul. Stroma 24/18, 15-662 Białystok, NIP: 846-160-23-85, REGON: 200850092, tel. 502 414 914, e-mail: biuro@kancelariazwirko.pl

1.2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu lub otrzymuje wiadomość e-mailową z domeny kancelariazwirko.pl lub korzysta z usług świadczonych Administratora.

1.3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariazwirko.pl

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1.5. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

1.6. Dane wrażliwe – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.2. W sprawach związanych z danymi Użytkownika należy kontaktować się z Administratorem.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas wykonanie umowy (art. 6 ust. 1lit. b) RODO).

3.2. Dane będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.3. Dane wrażliwe mogą być gromadzone i przetwarzane, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Dane mogą być udostępniane:
- w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie – podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, tj. firmie zapewniającej obsługę księgową, podmiotom zapewniającym obsługę wsparcia IT, firmie świadczącej usługi hostingowe,
- organom administracji publicznej w sytuacjach określonych przepisami prawa,
- w celu należytej reprezentacji interesów Użytkownika w danej sprawie – innym radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim lub adwokackim w przypadku udzielenia substytucji tym osobom.

4.2. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1. Dane przekazane Administratorowi w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 3.1. będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczonej usługi oraz mogą być przechowywane przez okres w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją usługi.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

6.3. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.

6.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy określonej w pkt 3.1.

7. PLIKI „COOKIES”

7.1. W celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Administrator może używać tzw. „cookies”.

7.2. „Cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

7.3. „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia.

7.4. „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. 

7.5. Użytkownicy Serwisu mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania „cookies”, przy czym wyłączenie obsługi „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

7.6. Pliki „cookies” używane w ramach Serwisu nie są używane do przechowywania danych osobowych.


podpis: Dorota Żwirko

o mnie Dorota Żwirko