Oferta

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów (m. in. najmu, dzierżawy, sprzedaży, zlecenia, o dzieło)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących ochrony prawa własności i posiadania, w tym sprawy o zasiedzenie
 • doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o zniesienie współwłasności
 • zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie w nich zmian

Dochodzenie odszkodowań

 • reprezentacja Klienta w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu ubezpieczeń osobowych i rzeczowych

Prawo spadkowe

 • doradztwo oraz reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek
 • doradztwo oraz reprezentacja Klientach w sprawach dotyczących testamentu

Prawo rodzinne i opiekuńcze

doradztwo oraz reprezentacja Klienta w sprawach o:

 • separację
 • alimenty
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego między małżonkami
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo oraz reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m. in. w sprawach o: zaległe wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, odszkodowanie, mobbing, dochodzenie roszczeń przewidzianych w przypadku bezprawnego bądź bezzasadnego rozwiązania stosunku pracy
 • doradztwo oraz reprezentacja Klienta w sprawach emerytalno – rentowych oraz w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Sądowych
 • przygotowywanie aktów prawnych i dokumentów z zakresu prawa pracy (umów o pracę, regulaminów, pism, itp.)

Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie, przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek
 • sporządzanie projektów uchwał
 • sporządzanie umów, statutów
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • reprezentacja w sprawach dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki z graniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej za długi spółki

Windykacja należności

 • odzyskiwanie należności z umów, z faktur na etapie przesądowym (wezwania do zapłaty)
 • odzyskiwanie należności w drodze postępowania sądowego (reprezentacja procesowa w sprawach o zapłatę)
 • odzyskiwanie należności na etapie postępowania egzekucyjnego (wnioski o wszczęcie egzekucji oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym)

Prawo administracyjne

 • reprezentacja Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Adminisatracyjnym
 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg

Spory sądowe

 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
 • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych
oferta Dorota Żwirko